Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eduvision B.V. (inschrijvingsnummer 08088389)

1. DEFINITIES

1.1. Onder ‘Eduvision’ dient in dit verband te worden verstaan: Eduvision B.V.

1.2. Onder ‘Opleiding’ dient in dit verband te worden verstaan een door Eduvision georganiseerde opleiding, cursus, training, examen, studiedag of andere activiteit gericht op kennisoverdracht.

1.3. Onder ‘Opdrachtgever’: dient in dit verband te worden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst is aangegaan betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door de opdrachtnemer zoals die in deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld.

1.4. Onder ‘Deelnemer’ dient in dit verband te worden verstaan de persoon die zich voor een opleiding heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven aldus de cursist.

1.5. Onder ‘Inschrijving’ dient in dit verband te worden verstaan het aanmelden voor een opleiding op de door Eduvision aangegeven wijze.

1.6. Onder ‘Annulering’ dient in dit verband te worden verstaan de schriftelijke opzegging en/of afzegging van deelname aan een opleiding door een deelnemer en/of opdrachtgever en/of het niet opdagen voor een opleiding door een deelnemer.

1.7. Onder ‘Lesmateriaal’ dient in dit verband verstaan te worden alle in het kader van de opleiding ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, boeken, sheets, presentaties, modellen, web accounts, programmatuur, (digitale) documenten en overige zaken.

1.8. Onder ‘Opleidingsprogramma’ dient in dit verband te worden verstaan het overeengekomen lesprogramma, inclusief de lesplanning van de Opleiding.

1.9. Onder ‘Docent’ wordt verstaan de door Eduvision gecontracteerde docent, studie(bege)leider, scriptiebegeleider of surveillant die (een deel van) het lesprogramma verzorgt.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en te verrichten diensten van Eduvision strekkende tot het verzorgen van onderwijs, ontwikkelen van cursussen ten behoeve van vak of beroep, het opzetten, coachen, inrichten en coördineren van onderwijs, het uitvoeren van kwaliteitsbewaking in het onderwijs, het geven van onderwijskundige advisering en ondersteuning en alle daarmee samenhangende activiteiten, het coachen van medewerkers.

2.2. Algemene (inkoop)voorwaarden van (potentiële) contractpartijen van Eduvision worden door Eduvision uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien de (potentiële) contractspartij naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst in een Eduvision gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.

2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Eduvision en de (potentiële) contractspartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. AANBOD EN AANVAARDING

3.1. Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als één geheel op te worden gevat.

3.2. Elke aanbieding van Eduvision is maximaal rechtsgeldig voor 14 dagen na het aanbod en vervalt van rechtswege bij niet-acceptatie na deze 14 dagen.

3.3. De overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aanbod én schriftelijke bevestiging van de opdracht door Eduvision.

3.4. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden of ontvangen, wordt de factuur beschouwd als opdrachtbevestiging.

3.5. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

4. PRIJZEN

4.1. De prijzen voor de cursussen en/of diensten staan vermeld op de website www.eduvision.nl of in een geldige schriftelijke offerte van Eduvision. Deze prijzen zijn uitgedrukt in Euro, exclusief BTW en/of andere heffingen. Eduvision behoudt zich het recht voor prijzen op de website en/of de offertes te wijzigen.

4.2. Alle prijzen op de website of in offertes zijn onder voorbehoud van type- of drukfouten. Eduvision is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele type- of drukfouten.

5. ALGEMEEN

5.1. Aanmelding voor een opleiding geschiedt via de daartoe door Eduvision aangewezen wijze.

5.2. Eduvision is gerechtigd om aanmeldingen zonder rechtsgeldige reden en zonder opgaaf van reden te weigeren.

5.3. De rechten en plichten uit overeenkomsten, zijn niet overdraagbaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Eduvision.

5.4. Ieder geschil zal echter eerst tussen opdrachtgever en/of deelnemer en Eduvision worden besproken. Partijen zullen er naar streven om geschillen in onderling overleg op te lossen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Eduvision sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade welke ontstaan is door en/of tijdens het gebruik van de door en/of namens haar geleverde zaken en/of diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door Eduvision bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden alsmede schade welke het gevolg is van het niet voldoen van door Eduvision geleverde zaken aan de daaraan gestelde eisen dan wel welke het gevolg is van gebreken in de levering door Eduvision.

6.2. De inhoud van het lesmateriaal is samengesteld op basis van (wetenschappelijk) onderzoek van Eduvision en/of van derden en/of praktische ervaring van Eduvision en/of derden sluit iedere aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren c.q. toepassen door de deelnemer en/of opdrachtgever van adviezen, aanbeveling, constructies, modellen etc. die in het lesmateriaal vervat zijn en/of mondeling bij de opleiding worden gegeven uit.

6.3. Eduvision sluit iedere aansprakelijkheid voor mogelijke schade uit die een opdrachtgever en/of de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan c.q. niet op eerder opgegeven datum doorgang vinden van een opleiding met zich meebrengt.

6.4. Eduvision sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat door of anderszins het gevolg is van het niet (meer) plaatsvinden van een Opleiding.

6.5. Iedere (buiten)contractuele aansprakelijkheid van Eduvision alsmede haar directie en werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Eduvision wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek wordt een extract van de huidige aansprakelijkheidspolis toegezonden.

6.6. Het bedrag van de totale aansprakelijkheid van Eduvision zal nooit het bedrag overschrijden dat Eduvision voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht c.q. ontvangt.

6.7. Eduvision is niet aansprakelijk voor het openbaar worden van gegevens van opdrachtgever en/of deelnemer of misbruik van gegevens van opdrachtgever en/of deelnemer, die opdrachtgever of medewerkers van opdrachtgever op de computers van Eduvision hebben achtergelaten.

6.8. De wederpartij van Eduvision dient haar te allen tijde te vrijwaren voor aanspraken van derden op gronden en onder omstandigheden als beschreven in de eerste twee leden van dit artikel.

6.9. Schadeclaims moeten onverwijld, doch in elk geval binnen 1 (één) maand na het geven van cursussen of het verlenen van andere diensten bij Eduvision schriftelijk zijn gemeld, bij gebreke waarvan de wederpartij van Eduvision wordt geacht zich akkoord te hebben verklaard met de levering c.q. dienstverlening.

7. CONCURRENTIE

7.1. Het is opdrachtgever en/of deelnemer verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming dan wel uitvoering van de overeenkomst in de breedste zin des woord aldus ook derden die door Eduvision zijn ingehuurd en personeel van Eduvision, in dienst te nemen, dan wel anderszins werkzaamheden laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

7.2. Indien een partij het bepaalde in lid 1 overtreedt dan verbeurt de andere partij zonder de noodzaak van een ingebrekestelling een direct opeisbare boete van €5.000,- per overtreding, alsmede een boete van €2.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

8. CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTVERLENING

8.1. Na het inschrijven voor een opleiding ontvangt de opdrachtgever c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven een factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.2. Facturen worden verzonden naar het door de opdrachtgever c.q. degene die deelnemer heeft doen inschrijven opgegeven adres of e-mailadres, hetgeen de betalingsverplichting van de opdrachtgever c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven te allen tijde onverlet laat.

8.3. Indien opdrachtgever of degene die deelnemer heeft doen inschrijven vanwege fouten in de factuur zoals aangegeven in het vorige lid een gewijzigde factuur wenst, kunnen bij versturen van de nieuwe factuur hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

8.4. Betaling dient -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

8.5 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan opdrachtgever er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is de gehele vordering opeisbaar.

8.6. De vergoeding voor een opleiding is voor een particulier en/of een buitenlandse onderneming verschuldigd voor de aanvangsdatum van de opleiding.

8.7. Bij overschrijding van enig in deze algemene voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege direct in verzuim. Eduvision is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. De opdrachtgever c.q. degene die deelnemer heeft doen inschrijven zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente verbeuren ter hoogte van de wettelijke handelsrente.

8.8. De opdrachtgever c.q. degene die deelnemer heeft doen inschrijven is naast de hoofdsom en de vertragingsrente alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Eduvision ter inning van haar vordering alsook ten behoeve van de bewaring van haar rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €100,- vermeerderd met de verschuldigde BTW onverminderd het recht van Eduvision om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

8.9. Eduvision behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Eduvision kan in voorkomende gevallen de opdrachtgever en/of deelnemer de toegang tot het lokaal waar de betreffende opleiding zal plaatsvinden ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen.

9. INRICHTING VAN DE CURSUS

9.1. Eduvision kondigt opleidingen onder meer aan in brochures en folders of via andere media. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt Eduvision zich het recht voor de vermelde gegevens met betrekking tot data, prijzen en locatie te wijzigen, indien de omstandigheden haar daartoe naar haar oordeel noodzaken.

9.2. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt voor zover bekend de dag c.q. de dagen waarop de cursus zal worden gevolgd, schriftelijk overeengekomen.

9.3. Eduvision stelt vast in welk van haar opleidingscentra de cursus zal worden gegeven. Indien daarvoor niets is overeengekomen, dient de opdrachtgever en/of deelnemer ervan uit te gaan dat zulks zal plaats hebben in één van de vestigingen van Eduvision.

9.4. Indien Eduvision het nodig acht, wordt de cursus op een andere locatie gehouden.

9.5. De cursus wordt gehouden in het Nederlands of in het Engels. M.a.w. de voertaal tijdens de opleiding en het lesmateriaal kunnen in het Nederlands en/of Engels zijn. Opdrachtgever dient vooraf uitdrukkelijk aan te geven indien één van beide talen door de beoogde cursist niet of net voldoende wordt verstaan en/of gelezen.

9.6. Eduvision behoudt zich omwille van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering het recht voor om de inhoud van de opleiding tussentijds te wijzigen. Aan brochures, folders of andere media kunnen geen rechten ontleend worden.

10. AUTEURSRECHT

10.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruikte lesmateriaal en alle overige door Eduvision in het kader van enige cursus, dienst en/of product verstrekte schriftelijke en elektronische informatie, rusten bij Eduvision of dier licentiegever. Opdrachtgever en/of deelnemer zal niets hiervan in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen of aan derden mededelen of verstrekken, zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Eduvision op straffe van een opeisbare boete van €5.000,- per overtreding alsmede een boete van €2.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

10.2. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) cursus is uitdrukkelijk verboden, tenzij daarvoor door Eduvision schriftelijk toestemming is verleend op straffe van een boete van €5.000,- per overtreding alsmede een boete van €2.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.Indien deze toestemming niet is verleend en/of de overtreding wordt tijdens de cursus door de docent opgemerkt, zal bij elke poging tot het maken van opnamen de cursus onmiddellijk worden gestopt totdat de opnameapparatuur is verwijderd.

10. 3. Het lesmateriaal (waaronder software) wordt aan de deelnemer en/of opdrachtgever ter beschikking gesteld voor gebruik tijdens de opleiding behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Het is de opdrachtgever en de deelnemer in geen geval toegestaan om enig materiaal te maken of te verveelvoudigen.

10.4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit geleverde zaken te verwijderen of deze te wijzigen.

10.5. Indien opdrachtgever een licentie voor software heeft en/of heeft aangeschaft dan mag Eduvision tijdens de cursus gebruik maken van die licentie zonder enige vergoeding daarvoor verschuldigd te zijn en aansprakelijk te zijn.

11. SCHEMA’S, TIJDSCHEMA’S

11.1. Eduvision zal al het redelijke in het werk stellen om cursussen doorgang te doen vinden, dan wel de te verlenen diensten uit te voeren. Eduvision zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien cursussen, dan wel de te verlenen diensten geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen. Indien als gevolg van ziekte, beëindiging van het dienstverband of om enige andere reden in het werk een persoon (personen) niet (meer) beschikbaar is (zijn) voor het geven van een cursus, dan wel voor het verlenen van de overeengekomen dienst, dan zal Eduvision al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende cursus, dan wel de te verlenen dienst, eventueel op een later tijdstip, doorgang te doen vinden. Mocht een en ander niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan opdrachtgever worden gerestitueerd.

11.2. Eduvision behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in cursusschema’s, vestigingsplaatsen en/of cursustijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling cursussen te annuleren. Opdrachtgever en/of deelnemer zal van een annulering van een cursus zo spoedig mogelijk voor aanvang van de desbetreffende cursus door Eduvision schriftelijk in kennis worden gesteld. Reeds betaalde cursuskosten zullen in geval van annulering door Eduvision worden gerestitueerd.

12. VERVANGING, ANNULERING EN UITSTEL

12.1. Opdrachtgever mag na schriftelijke goedkeuring van Eduvision een vervanger voor de ingeschreven cursist sturen.

12.2. Indien opdrachtgever:

a) een particulier is, heeft opdrachtgever gedurende 14 werkdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden Geen recht op ontbinding bestaat als de cursus en/of dienst is aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

b) een cursus, examen en/of dienst annuleert; om uitstel van een cursus en/of dienst verzoekt en Eduvision dit verzoek inwilligt, dan zal opdrachtgever aan Eduvision annuleringskosten, c.q. kosten wegens uitstel van de cursus en/of dienst verschuldigd zijn, welke worden berekend aan de hand van een percentage van de prijs van de cursus en/of de dienst, een en ander als volgt:

– Meer dan 4 weken voor aanvang van de cursus en/of dienst: geen annuleringskosten en geen kosten wegens uitstel;

– Gedurende de 4e en 3e week voor aanvang van de 1e cursusdag en/of 1e dag voor aanvang van de dienst; 50% annuleringskosten;

– Gedurende de 2e en 1e week voor aanvang van de 1e cursusdag en/of 1e dag voor aanvang van de dienst; 100 % annuleringskosten;

– Korter dan één week voor aanvang van de 1e cursusdag en/of de 1e dag voor aanvang van de dienst: 100% annuleringskosten.

12.3. Annulering en verzoeken tot uitstel kunnen door opdrachtgever slechts schriftelijk worden gedaan. Hiervan ontvangt opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van Eduvision. Bij schriftelijke annuleren per post is de datum van ontvangst door Eduvision beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per telefax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van de telefax of het elektronische bericht door Eduvision beslissend voor het tijdstip van annulering.

12.4. Vanaf de eerste dag van aanvang van de cursus en/of dienst kan opdrachtgever niet meer om uitstel daarvan verzoeken. In dit geval zijn de totale kosten van de cursus en/of de dienst verschuldigd.

12.5. Individuele opleidingen, op maat gemaakte opleidingen en incompany cursussen kunnen vanaf het moment dat het aanbod is aanvaard alleen geannuleerd worden tegen 100% annuleringskosten. De opdrachtgever is voor aanvang van de opleiding gerechtigd Eduvision schriftelijk te verzoeken de aanvangsdatum van de opleiding uit te stellen. Tenzij zulks redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Eduvision dit verzoek inwilligen, en zelf een nieuwe aanvangsdatum vaststellen.

12.6. Indien opdrachtgever enige verplichting krachtens deze Algemene Voorwaarden niet nakomt en Eduvision als gevolg daarvan de overeenkomst ontbindt of de uitvoering daarvan opschort, dan is opdrachtgever gehouden de cursusprijs volledig te betalen aan Eduvision, onverminderd het recht van Eduvision om volledige vergoeding van de schade te vorderen.

12.7. Eduvision behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van (een deel van) een opleiding belemmeren of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige cursisten, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. Een dergelijke uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverlet.

13 KLACHTEN EN GESCHILLEN

13.1 Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

13.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

14. BIJZONDERE VERPLICHTING VAN CLIËNT

14.1. Opdrachtgever en zijn werknemers verklaren noch direct noch indirect enige technische, van Eduvision verkregen gegevens of producten welke dergelijke gegevens bevatten, te zullen exporteren of heruitvoeren op straffe van een direct opeisbare boete van €15.000,- per overtreding alsmede een boete van €2.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

14.2. Cliënt zal zijn werknemers op de hoogte stellen van deze verplichting en indien dit door Eduvision wordt verlangd, zal de bovenvermelde verklaring door Opdrachtgever en zijn werknemers afzonderlijk worden ondertekend.

14.3. Opdrachtgever zal op eigen Eduvision tijdig op de hoogte stellen van de namen van werknemers die aan cursussen deelnemen of trainingsmateriaal gebruiken.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

15.1. De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

15.2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Gelderland of door de rechtens bevoegde kamer van kantonzaken van de rechtbank Gelderland.

CONTACT
Eduvision Locatie Apeldoorn

Eduvision Opleiding & Training
Loolaan 554
7315 AG Apeldoorn
Nederland
info@eduvision.be
03 747 0310

IBAN: NL66ABNA0452897998
KVK Nederland: 08088389

Routebeschrijving (PDF)

EDUVISION
  • is al 20 jaar thuis in IT & Tech
  • levert passende oplossingen
  • vertaalt ‘theorie’ naar ‘praktijk’
  • biedt antwoord op elk vraagstuk
  • is pas tevreden als jij dat bent